วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010053
นางสาวปิยะประภาภรณ์อินอะนันต์
                     ✓   
264201010054
นายปิยะสวัสดิ์แก้วอาสา
                     ✓   
364201010055
นายพงศ์ศิริศิลาคำ
                     ✓   
464201010057
นายพิษณุศิรินัย
                     ✓   
564201010058
นายพีรพัฒน์มีศรี
                           
664201010059
นายภานุวัฒน์ผิวขาว
                           
764201010060
นายภูริพัฒน์มหิทธิหัสดี
                     ✓   
864201010061
นายภูวฤทธิ์อินทะพันธ์
                     ✓   
964201010062
นายเมธิชัยโคจันทร์
                           
1064201010063
นายรัฐพลประสิทธิ์
                     ✓   
1164201010064
นายรัฐภูมิกงล้อม
                           
1264201010065
นายรัฐภูมิบุญชู
                           
1364201010066
นายราชวัตรขนอ่อน
                     ✓   
1464201010067
นายราชันย์กัญญาลา
                           
1564201010068
นายวรกานต์ปุยวงค์
                           
1664201010069
นายวรกิตติ์ไชยเกล้า
                     ✓   
1764201010070
นายวรชิตพรมสุข
                     ✓   
1864201010071
นายวรัญญาเผื่อแผ่
                           
1964201010072
นายวัชรากรทารักษ์
                           
2064201010073
นายวันชัยอินทะพันธ์
                     ✓   
2164201010074
นายวัศยาสายทอง
                           
2264201010075
นายวิธวัฒน์เพ็ญสะเนาะ
                           
2364201010076
นายวุฒิไกรแก้วมงคล
                           
2464201010077
นายศิริวัฒน์มะลิ
                           
2564201010078
นายสมชายนิสวงค์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................