วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประดิษฐ     ใจทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010027
นายณัฐวุฒิพุ่มจันทร์
                           
264201010028
นายณัฐสิทธิ์ประเคน
                           
364201010029
นายตะวันหงษ์สา
                           
464201010030
นายทินกรภูกองไชย
                     ✓   
564201010031
นายธนกฤตวงค์ศรี
                     ✓   
664201010032
นายธนพลสาลีวงศ์
                     ✓   
764201010033
นายธีระพงษ์คมไสย
                     ✓   
864201010034
นายธัญเทพสาเลิศ
                     ✓   
964201010035
นางสาวธัญลักษณ์ดวงดาว
                     ✓   
1064201010036
นายธิติพันธุ์ดวงจันทร์
                     ✓   
1164201010037
นายธีร์ธวัชจันประสิทธิ์
                           
1264201010038
นายธีรพงศ์มังคะโล
                     ✓   
1364201010039
นายธีรพงษ์โทพันธ์
                           
1464201010040
นายธีรพันธ์เครือทอง
                     ✓   
1564201010041
นายธีรยุทธแซ่อือ
                     ✓   
1664201010042
นายธีรวัฒน์สะอาด
                     ✓   
1764201010043
นายธีระชลทองคำผุย
                     ✓   
1864201010044
นายนนทกานต์ปานทิพย์
                     ✓   
1964201010045
นายนิพพานสมปาน
                     ✓   
2064201010046
นางสาวนุวัฒน์กายชาติ
                     ✓   
2164201010047
นายบัณฑิตไชยโคตร
                     ✓   
2264201010048
นายปกรณ์ปานประชาติ
                           
2364201010049
นายปฏิวัตรพินิจ
                     ✓   
2464201010050
นายปริญญาชาภักดี
                     ✓   
2564201010051
นายปัญจพรพวงพันธ์
                     ✓   
2664201010052
นายปาณวัฐแก้วธรรม
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................