วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประดิษฐ     ใจทรง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010001
นายกรภัทร์โพธิ์พุ่ม
                           
264201010002
นายกรภัทร์องอาจ
                           
364201010003
นายกรวิชญ์ตุ้มนิลกาล
                     ✓   
464201010004
นายกรวิชญ์สิงห์ภิรมย์
                     ✓   
564201010005
นายกฤตตินันต์หาริพันธ์
                     ✓   
664201010006
นายกฤติพงศ์วราห์คำ
                     ✓   
764201010007
นางสาวกฤติมาแก้วใส
                           
864201010008
นายกันตพรบิดา
                     ✓   
964201010009
นางสาวกัลยากรสอนจิตร
                     ✓   
1064201010010
นายกายสิทธิ์กายชาติ
                           
1164201010011
นายขวัญชัญจันทะไข่สร
                     ✓   
1264201010012
นายคมชาญมะลิวัน
                     ✓   
1364201010013
นายจักรพันธ์จันทร์พงษ์
                     ✓   
1464201010014
นายจันทกรจันทร์ตั้ง
                     ✓   
1564201010015
นายจิรนันท์สุวรรณเนาว์
                     ✓   
1664201010016
นายจุฑาเลิศดีดวงพันธ์
                     ✓   
1764201010017
นายฉัตรชัยจันทร์เขียว
                           
1864201010018
นายชยากรโกศล
                     ✓   
1964201010019
นายชโยดมมังคะกาล
                     ✓   
2064201010020
นายชัยปรีชานิสัยดี
                           
2164201010021
นายเชิดศักดิ์ตั้งมั่น
                     ✓   
2264201010022
นายฐิติพงศ์โสลุน
                     ✓   
2364201010023
นายณภัทรใจมั่น
                     ✓   
2464201010024
นายณภัทรวิระสุข
                     ✓   
2564201010025
นายณัฐพงศ์ลิพันธ์
                     ✓   
2664201010026
นายณัฐวัตรศรียา
                     ✓   
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................