วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302020001
นางสาวกุสุมาระกำ
                           
263302020002
นางสาวธิติพรนวนคำ
                           
363302020003
นางสาวปัทมายอดแก่น
                           
463302020004
นางสาวสิริกัญญาวงศ์ดวงภมร
                           
563302020005
นางสาวสุกัญญารัตน์บุญเพ็ง
                           
663302020006
นางสาวอาภัสรากันยาสาย
                           
763302020007
นางสาวอาภากรรบสวาสดิ์
                           
863302020008
นางสาวอารีรัตน์กายชาติ
                           
963302020009
นางสาววิลาวัลย์ไชยโคตร
                           
1063302020010
นางสาวสุภาวดีแจ่มสงค์
                           
1163302020011
นางสาววรัญญาสมจิต
                           
1263302020013
นายภานุวัฒน์สุขชาติ
                           
1363302020014
นางสาววาสนาแจ่มเชื้อ
                           
1463302020015
นางสาวกนกวรรณคำเหลือ
                           
1563302020016
นางสาวกมลทิพย์อ้าย
                           
1663302020024
นายกิตติศักดิ์บุญมา
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................