วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางคนองรักษ์     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302010041
นางสาวมนต์ทิกาเพ็งกระจ่าง
                           
263302010042
นางสาวภัทราวดีหะริวงค์
                           
363302010043
นางสาวสุพรรษาแซ่เตีย
                           
463302010044
นางสาวชมพูนุทไตรศิริพานิช
                           
563302010045
นางสาวเวริกาไกรรักษ์
                           
663302010046
นางสาวศิริกัณยาวงศ์ใหญ่
                           
763302010047
นางสาวศุภลักษณ์โพธิ์พันธ์
                           
863302010048
นางสาวสุพรรณิการ์สุวรรณ
                           
963302010049
นางสาวกัลยาลักษณ์ดาวใส
                           
1063302010050
นางสาวศิริลักษ์เจือทอง
                           
1163302010051
นางสาวพัชรินทร์บุญปก
                           
1263302010052
นางสาวบุษกรมาทอง
                           
1363302010053
นางสาววิลาวัลย์ครองชัย
                           
1463302010054
นางสาวพัชรินทร์ศรีรินทร์
                           
1563302010055
นางสาวบุศราคำโสภา
                           
1663302010056
นางสาวพรชิตาใยเมือง
                           
1763302010057
นางสาวดวงฤดีคำจันทร์
                           
1863302010058
นางสาวสุชาดายอยอด
                           
1963302010059
นางสาวภัสสรพรมฤทธิ์
                           
2063302010091
นางสาวอรวรรณแตะต้อง
                           
2163302010092
นางสาวศิริลักษณ์คำจันทร์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................