วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม มชส(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวงกต     จิตรประเสริฐ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301060008
นางสาวอัจฉราพรป้องคำ
                           
263301060009
นายจีรเดชสิงหกุล
                           
363301060010
นายทิณกรพุ่มทอง
                           
463301060011
นายถวิลทำวงษา
                           
563301060012
นายสุรวิชญ์สุดไสย์
                           
663301060013
นายอดิศักดิ์พิมพ์สาร
                           
763301060014
นางสาวสุดารัตน์บุญมาก
                           
863301060015
นายรชานลชูศรีเสริฐ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................