วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชุมพล     พลเสนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301050017
นางสาวสุกัญญาสายหอม
                           
263301050018
นางสาวปัทมาภรณ์คำโสภา
                           
363301050019
นางสาวเกษศรินทร์แก้วคำ
                           
463301050020
นางสาวศิริญากรศิลาชัย
                           
563301050021
นายธนบดีจันเพ็ง
                           
663301050022
นายตรีทศนิลเพ็ชร
                           
763301050023
นายยอดเพ็ชรคุซิตา
                           
863301050024
นางสาวกมลลักษณ์สิทธิพันธ์
                           
963301050025
นายสงกรานต์วันศรี
                           
1063301050026
นางสาวรัตนภาบัวจันทร์
                           
1163301050027
นางสาวเพชรรัตน์ประชา
                           
1263301050028
นายณัฐพลสมภาวะ
                           
1363301050033
นางสาววิภาดาดวงสา
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................