วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สชอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชุมพล     พลเสนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301050001
นางสาวชุติมาประสิทธิ์
                           
263301050002
นางสาวน้ำทิพย์ประชัน
                           
363301050003
นางสาวยุวดีบุญลาม
                           
463301050004
นายธาราดลกงล้อม
                           
563301050005
นายพรชัยกงล้อม
                           
663301050006
นายวรากรณ์วาไชยะ
                           
763301050007
นายอภิชาติลาเลิศ
                           
863301050008
นายอมรเทพทาสิน
                           
963301050009
นายวุฒิสิทธิโชควารี
                           
1063301050010
นายอัมรินทร์แจ่มเชื้อ
                           
1163301050011
นายสุริยาประชา
                           
1263301050012
นายพยอมศิรินัย
                           
1363301050013
นายวุฒิภัทรรักธัญกรณ์
                           
1463301050014
นายพงศกรหัสดง
                           
1563301050015
นายณัฐพรทองสุข
                           
1663301050016
นายชินวัตรสมแพง
                           
1763301050029
นายธัญทัศหงห้อย
                           
1863301050030
นายทรงยศผ้าลายทอง
                           
1963301050031
นางสาวอนุกูลแสงกล้า
                           
2063301050032
นางสาวมัลลิกานามโคตร
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................