วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301040021
นางสาวศิริวิมลสืบสุด
                           
263301040022
นางสาวนัทธพรแก้วเมือง
                           
363301040023
นางสาวภารุณีวงษ์ทอง
                           
463301040025
นายขจรศักดิ์ทาสีทอง
                           
563301040026
นายธนาลักษณ์กุลมาศ
                           
663301040027
นายธมินทร์ศรีหาบุตร
                           
763301040028
นายธีรภัทร์พวงพันธ์
                           
863301040029
นายศิลปชัยบุญปัญญา
                           
963301040030
นายสุธารักษ์คำสุข
                           
1063301040031
นายอภิสิทธิ์คำแสนหมื่น
                           
1163301040032
นายเอกรินทร์แสงศร
                           
1263301040033
นายเอนกพงศ์พละศักดิ์
                           
1363301040034
นายพงษ์พิสุทธิ์บุตรดี
                           
1463301040035
นายกรพิชัยชนะวงค์
                           
1563301040036
นายปฏิวัติถนอมศรี
                           
1663301040037
นายถนอมศักดิ์คูณคำตา
                           
1763301040038
นายวราพลไชโชติ
                           
1863301040039
นายธีรโชติศิริบูรณ์
                           
1963301040040
นายจตุรพิธสุขศรี
                           
2063301040041
นายเคนวันเฉลิม
                           
2163301040042
นายรัฐพงศ์ชัยรัฐเสรี
                           
2263301040043
นายทินกรศิริบุญ
                           
2363301040044
นางสาวสุวนันท์ชาญชัย
                           
2463301040045
นางสาวสุภาพรพรหมคุณ
                           
2563301040046
นายไพรัชพละศักดิ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................