วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301020022
นางสาวขนิษฐาตั้งมั่น
                           
263301020023
นางสาวขนิษฐีตั้งมั่น
                           
363301020024
นายศักดาประชัน
                           
463301020025
นางสาวชลธิชามั่นชาติ
                           
563301020026
นางสาวเบ็ญจมาศโภคพันธ์
                           
663301020027
นางสาวศิรินทราคำแพง
                           
763301020029
นายกฤษดากงล้อม
                           
863301020031
นายชินวัฒน์หาญจางสิทธิ์
                           
963301020032
นายชุมพลโนนใชย์
                           
1063301020033
นายทิวากรพรมด้วง
                           
1163301020034
นายธัชพลสุขชาติ
                           
1263301020035
นายนิรุตสมบัติ
                           
1363301020037
นายภูวดลประเสริฐ
                           
1463301020038
นายวงค์ศักดิ์โคสา
                           
1563301020039
นายวันเฉลิมจิบจันทร์
                           
1663301020040
นายสมศักดิ์ติงสะ
                           
1763301020042
นายอนุชิตพรมรักษ์
                           
1863301020043
นายธนาธรณ์จามะรีย์
                           
1963301020044
นายอดิศักดิ์ศรีมะณี
                           
2063301020045
นายชาญณรงค์เนียมพันธ์
                           
2163301020046
นายวงค์มลฑานวนแย้ม
                           
2263301020047
นายพีรพัฒน์คำเพราะ
                           
2363301020050
นายเสฎฐวุฒิแรมกลาง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................