วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010050
นางสาวรักษิณาอาจเอี่ยม
                           
263301010051
นายกล้าณรงค์วันเจริญ
                           
363301010052
นายกิตตินันท์จำปาขีด
                           
463301010053
นายก้องภพเกษทองมา
                           
563301010054
นายชวรัตน์สร้อยรอด
                           
663301010055
นายชัยวัฒน์นาคชาติ
                           
763301010056
นายกฤษฎางค์ลายสุขัง
                           
863301010057
นายธนวัฒน์แจ่มสงค์
                           
963301010058
นายธินวิทย์ยนต์ดัน
                           
1063301010059
นายธีรภัทรวังทอง
                           
1163301010061
นายนราธิปสิงห์เสน
                           
1263301010062
นายนันทวุฒิแย้มทรัพย์
                           
1363301010063
นายภานุวัฒน์นิลแสง
                           
1463301010064
นายภาสกรใจเครือ
                           
1563301010065
นายไมตรีเครือบุตร
                           
1663301010067
นายกิตติชัยอภัยสีลา
                           
1763301010068
นายวรพงษ์แดนราชรัมย์
                           
1863301010069
นายวรัญญูบุญเชิญ
                           
1963301010070
นายวัชธิชัยแก้วเขียว
                           
2063301010071
นางสาวอารียาบุญทอง
                           
2163301010072
นายอภินันท์ธานี
                           
2263301010073
นายธีรภัทร์จูมคำ
                           
2363301010074
นางสาวอรวีเตชะนัง
                           
2463301010075
นายณรงค์ศักดิ์วิชระโภชน์
                           
2563301010076
นายชานนท์บุญจริง
                           
2663301010077
นายเขตตะวันสงโสด
                           
2763301010078
นายลักษ์ประสิทธิ์ดอนภูษา
                           
2863301010080
นายธีรภัทรสายใจ
                           
2963301010081
นายอภิวัฒน์ดำแดง
                           
3063301010086
นายสุโขหวลคนึง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................