วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010037
นายธนวัฒน์ศรีผ่องใส
                           
263301010038
นายณัฐวุฒิบัวกอ
                           
363301010039
นายวีรเทพสีดา
                           
463301010040
นายศกุลชัยจำปาเต็ม
                           
563301010041
นายวุฒิพงษ์ศรีพรม
                           
663301010042
นายบุญญะพงษ์ลุนศรี
                           
763301010043
นายฐิติกรดวงคำกอง
                           
863301010044
นายบุญฤทธิ์กุลวิลัย
                           
963301010045
นายธนะโชติเสาวัง
                           
1063301010046
นายณรงค์ศักดิ์ทางาม
                           
1163301010047
นายสมยงกันยานี
                           
1263301010048
นายอดิศักดิ์จันวาลย์
                           
1363301010049
นายพัธยาสมนึก
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................