วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย     สุวรรณพงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163207010003
นางสาวดวงฤทัยอินสนอง
                           
263207010021
นายปรัชญาใจมี
                           
363207010022
นายโยธินดวงสนิท
                           
463207010029
นางสาวกานติมาสืบสา
                           
563207010030
นางสาวดรัลพรนรินนอก
                           
663207010031
นางสาวพิมพกานต์จูมสีมา
                           
763207010033
นางสาวพีรดาไชยบำรุง
                           
863207010034
นางสาวมณฑิตาขันอาสา
                           
963207010035
นางสาวมิ่งขวัญเทพตาแสง
                           
1063207010037
นางสาวละอองดาวศรีอุดม
                           
1163207010038
นางสาววรรณวิสาสมพงษ์
                           
1263207010039
นางสาววิไลลักษณ์จิตรวงษ์
                           
1363207010040
นายจิรวัฒน์พากเพียร
                           
1463207010041
นายชยากรพาชื่น
                           
1563207010042
นายธวัชชัยผ่านพินิจ
                           
1663207010043
นายบัญญพนต์วงค์คำจันทร์
                           
1763207010044
นายพีรวิชญ์สายคำ
                           
1863207010045
นางสาวจันทราปัญญาคม
                           
1963207010046
นายดนุสรณ์สิงห์ทอง
                           
2063207010048
นางสาวปรางค์ทิพย์เหลืองมณีโรจน์
                           
2163207010049
นางสาวนัฐธิดาสุพาพงษ์
                           
2263207010050
นายสุพศินนาคศาลา
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................