วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050032
นางสาวธิดารัตน์โพธิ์ภักดี
                           
263201050033
นางสาวเบญจวรรณดอกดวง
                           
363201050034
นางสาวอชิรญาณ์ทนที
                           
463201050035
นายจักรินเพ็งแจ่ม
                           
563201050036
นายธนภูอินทร์โสภา
                           
663201050037
นายธนิสรยศศิริ
                           
763201050038
นายศักดาวิลาวัลย์
                           
863201050039
นายศักดิ์ชายกงล้อม
                           
963201050040
นายอัครเดชพจชนะ
                           
1063201050041
นายพลพนัสเงินดี
                           
1163201050046
นายธีรพงษ์อินตะนัย
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................