วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050021
นายวชิรวิทย์รัตพันธ์
                           
263201050023
นายปรัชญาเกษแก้ว
--------------------       
363201050024
นางสาวปวีณาทองคำพวง
                           
463201050025
นายศุภณัฐนารี
                           
563201050026
นายวีระพลผาปรางค์
                           
663201050027
นายอมรฉัตรพิลา
                           
763201050028
นายพีรภัทรคณะโท
                           
863201050029
นางสาวรัศมีภูหิน
                           
963201050030
นายวรเมธยอดพงศา
                           
1063201050031
นายธีระศักดิ์วิชระโภชน์
                           
1163201050042
นางสาวสุธินีวงค์แสง
                           
1263201050043
นางสาวภัทรวดีรองทอง
                           
1363201050044
นายธิฤทธิ์หมายมุ่ง
                           
1463201050045
นายภูฟ้าทองวรรณ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................