วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050001
นางสาวทิพวรรณเอี่ยมทศ
                           
263201050002
นางสาวนุศราหมี่งแก้ว
                           
363201050003
นางสาววันวิสาเนียมพันธ์
                           
463201050004
นางสาวสุทธิดาโถทอง
                           
563201050005
นายเจษฎาอินสุข
                           
663201050006
นายฉัตรมงคลพิมพาวัตร
                           
763201050008
นายณัฐวัฒน์แก้วฤาษี
                           
863201050009
นายณัฐิวุฒิแก้วกิ่ง
                           
963201050010
นายนภัสกรจันทรัตน์
                           
1063201050011
นายนราชัยบุญเลี้ยง
                           
1163201050012
นายนฤรงค์งามม้าว
                           
1263201050013
นายนัฐวุฒิวงค์บัง
                           
1363201050014
นายปริวรรตกายะชาติ
                           
1463201050015
นายพิรชัชกายชาติ
                           
1563201050016
นายพีรพัฒน์โคตรสงคราม
                           
1663201050017
นายวุฒิพงษ์ยอดแก่น
                           
1763201050018
นายศิริวัฒน์พงษ์มีชัย
                           
1863201050019
นายอภิเชษฐ์อินธิเดช
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................