วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ(ทวิภาคี).25 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040069
นางสาวทิพรดาอัมพะวา
                           
263201040070
นายธีรศักดิ์ดาดวง
                           
363201040071
นางสาวนีรภาส่งเสริม
                           
463201040072
นางสาวภัทรสุดาบุญเกิ่ง
                           
563201040073
นายกฤษฎาพรพรหมมา
--------------------       
663201040074
นายกฤษฎาพรคำแก้ว
--------------------       
763201040075
นายกิตติกองทอง
                           
863201040076
นายณัชพลสีสา
                           
963201040077
นายณัฐพลกิ่งจันมน
                           
1063201040078
นายธีรภัทรดาวสุข
                           
1163201040080
นายธีรวัฒน์พรมชาติ
                           
1263201040082
นายบัญชากุลวิลัย
                           
1363201040083
นายพลวัฒน์จิบจันทร์
                           
1463201040084
นายพิชาภัทรจุลหอม
                           
1563201040085
นายพีรพัฒน์จิบจันทร์
                           
1663201040086
นายรัชพลจิบจันทร์
                           
1763201040087
นายฤทธิชัยคะเชญชาติ
                           
1863201040088
นายฤทธิชัยดาวไสย์
                           
1963201040089
นายวีรเทพโสภาลี
                           
2063201040090
นายวีระพลใจเครือ
                           
2163201040091
นายศักรินทร์กุลบุตรดี
                           
2263201040092
นายศาสตราวุธสีคราม
                           
2363201040093
นายสมชายพิมพ์ชัย
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................