วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทัศนัย     จันทา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040094
นางสาวธิดารัตน์จันทร์พรหมศรี
                           
263201040095
นายสมพลพรมอ่อน
                           
363201040096
นายวุฒิเดชสมาน
                           
463201040097
นายธนูเพชรภูดินแดน
                           
563201040098
นายกฤษณพลคูหา
                           
663201040099
นายภูวนัยก่อแก้ว
                           
763201040100
นายวัชชิระบุญภพ
                           
863201040101
นายภูมิพัฒน์ภูติยา
                           
963201040102
นายจุฑาชัยแก้วปัญญา
                           
1063201040103
นายปัญจพลมาลัยศรี
                           
1163201040104
นายภูวกรพงศ์มานะ
                           
1263201040105
นายอภิวัฒน์บุญเจริญ
                           
1363201040106
นายนครินทร์แก้วลา
                           
1463201040107
นายภพอาสะไวย์
                           
1563201040108
นายบัณฑิตสารศาสตร์
                           
1663201040109
นายนัยนิตชมภิรมย์
                           
1763201040110
นายเจษฎาวุฒิพุฒพันธ์
                           
1863201040111
นายพิรกรบุญประดิษฐ
                           
1963201040112
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
--------------------       
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................