วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020068
นางสาวกัญติยาพรดำลี
                           
263201020071
นางสาวนภัสภรณ์ชอบเพราะ
                           
363201020072
นางสาวพรธิตาทองใบ
                           
463201020073
นางสาวยุวดีศิริบูรณ์
                           
563201020074
นางสาววาสนาอาจดวงดี
                           
663201020075
นางสาวสุธิมามั่นชาติ
                           
763201020076
นางสาวอุษณาชัยภาลา
                           
863201020077
นายกิตติพงศ์ปกป้อง
                           
963201020078
นายจตุรวิทย์แก่นกุหลาบ
                           
1063201020079
นายจิรายุอุรัญ
                           
1163201020080
นายจิรายุทธกองแก้ว
                           
1263201020081
นายชินดนัยอ่อนทรวง
                           
1363201020082
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
                           
1463201020083
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
                           
1563201020084
นายทินกรคันทา
                           
1663201020085
นายพิเชษฐ์ไชยจันมลตรี
                           
1763201020086
นายภูมิภัทรแก้วประเสริฐ
                           
1863201020087
นายรฐนนท์พรหมชาติ
                           
1963201020088
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................