วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020045
นายกฤษณะเรืองเนตร
                           
263201020046
นายคทายุทธ์สืบวงค์
                           
363201020047
นายจตุรงค์มุ้ยแก้ว
                           
463201020048
นายณัฐพลผาโท
                           
563201020050
นายณัฐวุฒิทองผิว
                           
663201020051
นายธนภัทรจุลหอม
                           
763201020052
นายธรินทร์ไชยมูล
                           
863201020054
นายนพนันท์วงษ์เพ็ญ
                           
963201020055
นายพงศกรตะริวงศ์
                           
1063201020056
นายพัชรพลสุวรรณศิลป์
                           
1163201020058
นายภานุวัฒน์คำภา
                           
1263201020060
นายรัฐภูมิปานทอง
                           
1363201020061
นายศรายุทธดอมไธสง
                           
1463201020062
นายสถาพรโมลิดา
                           
1563201020063
นายสันตพลพังน้อย
                           
1663201020064
นายสุรสิทธิ์เปรียบเทียบ
                           
1763201020065
นายอัษฐากรแสงงาม
                           
1863201020066
นายอัษฐาพรแสงงาม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................