วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020025
นายกฤษฎาหัวดอน
                           
263201020026
นายกฤษนัยมวลพรหม
                           
363201020027
นายกิตติพงศ์วงค์คำพระ
                           
463201020028
นายจักรกฤษดำรงค์
                           
563201020029
นายจิระพงศ์แก้วมูล
                           
663201020030
นายจีรวัฒน์วรรณทวี
                           
763201020031
นายชญานนท์คุณธีระธาดา
                           
863201020032
นายณัฐพลใจตรง
                           
963201020033
นายแดเนียลดาวใสย์
                           
1063201020034
นายทศพรวันทวี
                           
1163201020035
นายธนพลโพธิ์ทอง
                           
1263201020036
นายภานุเรียนพิมพ์
                           
1363201020037
นายวัชรปัญญาศรีฟ้า
                           
1463201020039
นายสมเกียรติเดชแพง
                           
1563201020040
นายอภิชัยใจมาสุข
                           
1663201020041
นายสุกฤตกรวยทอง
                           
1763201020042
นายพัฒชกรณ์ศิริคำ
                           
1863201020044
นายอดิศักดิ์ปาทอง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................