วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020002
นางสาวรุ่งทิวากุลหอม
                           
263201020004
นายกฤษณะคมใสย
--------------------       
363201020005
นายกิตติวินท์ครองใจ
                           
463201020006
นายคิมหันต์อุ่นจิตร์
                           
563201020007
นายชินกรณ์จบเจนไพร
                           
663201020008
นายฐิติพงษ์บุญมั่งมี
                           
763201020010
นายธนวัฒน์เยาวนารถ
                           
863201020011
นายธีรวัฒน์เกษมโสฬส
                           
963201020012
นายนัทชาพราไพล
                           
1063201020013
นายนิพนธ์คงสมพร
                           
1163201020014
นายปกรณ์ทองขาว
                           
1263201020015
นายพงษ์ศิริแก้ววงษา
                           
1363201020016
นายพิสิทธิ์ขันที
                           
1463201020018
นายภูริภัทร์ไชยทอง
                           
1563201020020
นายศราวุฒิแก้วอินธิ
                           
1663201020021
นายสราวุฒิพันธ์ท้าว
                           
1763201020022
นายอชิรวัฒน์ปัดถา
                           
1863201020023
นายอภิชาตินามวงษ์
                           
1963201020024
นายอมรเทพจันวาลย์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................