วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธเนศร์     สายเจริญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010173
นายกิตติพันธุ์อ่อนโส
                           
263201010174
นายเขษมศักดิ์ยศศิริ
                           
363201010176
นายณัฐวัตรสมหมาย
                           
463201010177
นายณัฐวุฒิผลขาว
                           
563201010178
นายทวีชาติสุจันทร์
                           
663201010179
นายธนวัฒน์บุญวิจิตร
                           
763201010180
นายธวัชชัยหอมศรี
                           
863201010181
นายธวัฒชัยพวงพั่ว
                           
963201010182
นายธีรพัฒน์ศรีใส
                           
1063201010183
นายปรเมษฐ์แสงสุวรรณ
                           
1163201010184
นายพันศักดิ์ศรีใส
                           
1263201010185
นายภาณุพงศ์จั่วจันทึก
                           
1363201010186
นายภานุมาศจัมปโสม
                           
1463201010187
นายภานุวัฒน์บุญเลิศ
                           
1563201010188
นายโยธินจันทร์แดง
                           
1663201010189
นายวรากรณ์สายพันธ์
                           
1763201010190
นายวัชรเกียรติศิริคำ
                           
1863201010191
นายวุฒินันท์ดวงแก้ว
                           
1963201010192
นายสมิตรคำศรี
                           
2063201010193
นายสุชนสุขอินทร์
                           
2163201010194
นายอดิศักดิ์อุตโพธิ์
                           
2263201010196
นายอัสราวุฒบุญเลี้ยง
                           
2363201010197
นายอุดมชัยครองใจ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................