วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายกิตติ     ผลดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010153
นายกฤษฎาวุธกุลมาต
                         
263201010154
นายกิตติยอดย้อย
                         
363201010156
นายเกรียงไกรสาวารัต
                         
463201010157
นายจิรณัฐอามาตรเสนา
                         
563201010158
นายเจษฎากรสะอาด
                         
663201010159
นายชิษณุพงค์คำแสนราช
                         
763201010160
นายณัฐพลประมูล
                         
863201010161
นายณัฐวุฒิจันทร์หอม
                         
963201010162
นายทัดภูมิลาพันธ์
                         
1063201010163
นายทินภัทรหะโท
                         
1163201010164
นายธเนศพลระกำ
                         
1263201010165
นายปฏิภาณไชยโคตร
                         
1363201010166
นายกษมชื่นชาย
                         
1463201010167
นายพิรชัยวรรณทวี
                         
1563201010168
นายพิศาลวันทอง
                         
1663201010169
นายธีรพัฒน์จันมลตรี
                         
1763201010170
นายมนูญกรวยทอง
                         
1863201010171
นายศุภกิตบุญร่วม
                         
1963201010172
นายสรยุทธบัวเขียว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................