วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธเนศร์     สายเจริญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010128
นายกฤษฎาวุฒิพรมมาสุข
                           
263201010129
นายกิตติภูมิจันทร์โสม
                           
363201010130
นายแก้วศักดิ์สิทธิ์สมแก้ว
                           
463201010131
นายณัฐปภัสร์แก่นทิพย์
                           
563201010132
นายณัฐวุฒิแก้วไพรวัน
                           
663201010133
นายต้นตระการไชยโคตร
                           
763201010134
นายทักษพรบุญเพิ่ม
                           
863201010135
นายธงชัยบุตรมณี
--------------------       
963201010136
นายธนพลบุญใหญ่
                           
1063201010137
นายธนภูมิศรเพชร
                           
1163201010138
นายธนายุทธสิงห์ที
                           
1263201010139
นายธีรพัทรเกษรสินธ์
                           
1363201010140
นายธีรภาพภูนะยา
                           
1463201010141
นายนัฐกรโภคพันธ์
                           
1563201010142
นายรุ่งทิวาเกษรสร้อย
                           
1663201010143
นายเลิศชายเหมือนสวัสดิ์
                           
1763201010144
นายสมพรแสนสุข
                           
1863201010145
นายสุริยาแก้วไพรวัน
                           
1963201010146
นายอนุศักดิ์สาระโพธิ์
                           
2063201010147
นายอัมรินทร์กลิ่นพิกุล
                           
2163201010148
นายอำนาจเกตุดวง
                           
2263201010149
นายสุรีย์พรอินใย
                           
2363201010150
นายอดิศักดิ์คุมมินทร์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................