วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.25 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณญาดา     อุราเลิศ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010086
นางสาวธนพรคอนศรีรัมย์
                           
263201010087
นายชยางกูรหาญจางสิทธิ์
                           
363201010088
นายณัฐพลสุขประเสริฐ
                           
463201010089
นายณัฐวุฒิชมภู
                           
563201010090
นายทินกรสายหยุด
                           
663201010092
นายธีรศักดิ์อู่ผลเจริญ
                           
763201010093
นายธีระศักดิ์จงรักษ์
                           
863201010095
นายภูริวัฒน์แม่นทอง
                           
963201010097
นายวีระพลกมลภพ
                           
1063201010103
นางสาวกชมนเสาเวียง
                           
1163201010105
นายบรรลือศักดิ์มิ่งขวัญ
                           
1263201010205
นายเดชานนท์จันทร์ตั้ง
                           
1363201010206
นายประกาศิตโคตพงษ์
                           
1463201010210
นายอัจฉริยะประทุมมา
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................