วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพัชนี     สีมารักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010066
นายจักรกฤษณ์ถี่กระโทก
                           
263201010069
นายณัฐชนนดวงเพ็ง
                           
363201010070
นายณัฐพลจันทานิตย์
                           
463201010071
นายณัฐสิทธิ์นาคยอง
                           
563201010072
นายธนชัยลาภิกุล
                           
663201010073
นายธนากรศิริจัน
                           
763201010074
นายธนาวุฒิแสนคุ้ม
                           
863201010076
นายนนทพัทธ์ชัยอุดม
                           
963201010077
นายนิธิกรเกิดธนนันท์
                           
1063201010078
นายปกรณ์พิพัฒน์อาจชนะ
                           
1163201010082
นายไพรพนาวันพุธ
                           
1263201010083
นายเรืองศักดิ์อ้อมชมภู
                           
1363201010084
นายหิรัญจันทร์นวน
                           
1463201010085
นายอธิการดอนดง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................