วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยเอกสายชล     ทองแป

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010025
นายกฤษณพงศ์รัตนะ
                           
263201010026
นายขวัญชัยเชาวรักษ์
                           
363201010027
นายเจษฎากรสายสี
                           
463201010029
นายณัฐวุฒิปากหวาน
                           
563201010030
นายณัฐวุฒิใยเมือง
                           
663201010031
นายปฏิภาณศรีโคตร
                           
763201010032
นายพงษ์พัฒน์พิมพ์พงษ์
                           
863201010033
นายพิสุทธิ์ศักดิ์คูณสุข
                           
963201010034
นายพีรวัสสาระชาติ
                           
1063201010035
นายไพศาลศิวินัย
                           
1163201010036
นายนันทวัฒน์พรมยน
                           
1263201010037
นายภูมินทร์ใจมั่น
                           
1363201010038
นายวัชระบุราไกร
                           
1463201010039
นายสิทธิเดชสืบสิมมา
                           
1563201010040
นายสุปัญญาจันทร์หอม
                           
1663201010041
นายอดิเทพคำสิงหา
                           
1763201010042
นายศุภกรนาคำผุย
                           
1863201010044
นายธนากรสบายใจ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................