วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยเอกสายชล     ทองแป

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010001
นางสาวฐานิดาคันทา
                           
263201010002
นางสาวนันทิดาสีบุญ
                           
363201010003
นางสาววาสนาดวงจันทร์
                           
463201010004
นายคมสันวังคะฮาด
                           
563201010005
นายจักรภัทรเทียบเปรียบ
                           
663201010006
นายจิณณวัตรสุขไชย
                           
763201010007
นายจิรันธนินจักสาร
                           
863201010008
นายชวลิตนวนแย้ม
                           
963201010009
นายณัฐพลปานประชาติ
                           
1063201010010
นายทศพรดาดวง
                           
1163201010012
นายปรัชญาสิมมา
                           
1263201010013
นายพีรภัทรกายะชาติ
                           
1363201010014
นายพุฒิพงศ์ศรีสุพรรณ
                           
1463201010016
นายวีระพลนวนแย้ม
                           
1563201010017
นายศุภวัฒน์ภูโสภา
                           
1663201010018
นายสายธารครองเชื้อ
                           
1763201010019
นายสิทธิกรกล้าหาญ
                           
1863201010020
นายอนันต์ทศักดิ์พันธ์วิไล
                           
1963201010021
นายอนุวัฒน์ลุกช้า
                           
2063201010022
นายอภิชัยผาแก้ว
                           
2163201010024
นายเอกราชยอดพูน
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................