วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทองเพชร     ไฟสีลา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162207010027
นางสาวกรรณิกาศรีลาคำ
                           
262207010028
นางสาวจันจิราวรรณริปูเปือง
                           
362207010029
นางสาวจุฑามาศจอมพล
                           
462207010030
นางสาวชุติมาอรรคบุตร
                           
562207010031
นางสาวฐปนีย์พิบูลย์
                           
662207010033
นางสาวน้ำฝนเขาทอง
                           
762207010034
นางสาวพรพิมลพัดทาน
                           
862207010037
นางสาวพิยดาวงษ์ใหญ่
                           
962207010038
นางสาวภัชราจันทรพูล
                           
1062207010039
นางสาวศศิวิมลบุญหนุน
                           
1162207010041
นางสาวสุณิสาคมมน
                           
1262207010042
นางสาวอรณิชาศรีภักดี
                           
1362207010045
นางสาวอาริยาสายโท
                           
1462207010046
นายณัฐวุฒิดวงแก้ว
                           
1562207010047
นางสาวกนกพรแก้วพวง
                           
1662207010048
นายธนวัฒน์พิระภาค
                           
1762207010050
นายสาธิราชแก้วคำ
                           
1862207010051
นายจิรพงศ์คำศรี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................