วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางเพ็ชรา     โหม่งมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162207010001
นางสาวกมลรัตน์จันทร์ปัดสา
                           
262207010002
นางสาวกำไลทิพย์วรรณทวี
                           
362207010003
นางสาวทิพย์วรรณกองแก้ว
                           
462207010005
นางสาวธิญาดาแก้วอุ่นเรือน
                           
562207010006
นางสาวปวีณาป้องกัน
                           
662207010007
นางสาวปวีณาสารวัล
                           
762207010008
นางสาวปิยธิดายุทธพันธ์
                           
862207010009
นางสาวเพชรรัตน์ผิวอ่อน
                           
962207010010
นางสาวแพรทองจันทร์อ่อน
                           
1062207010013
นางสาวภูรีศรีสุคนธ์ประสงค์
                           
1162207010014
นางสาวมุกข์รินทร์สายเสน
                           
1262207010016
นางสาวรุ่งนภาสุระชาติ
                           
1362207010017
นางสาววนิดาพินิจ
                           
1462207010019
นางสาวสุขนิศาหลับรัมย์
                           
1562207010022
นางสาวเสาวลักษณ์อ่อนเกษ
                           
1662207010023
นางสาวอริสาสาระมิตร
                           
1762207010024
นายชาคริตบุญเตี้ย
                           
1862207010025
นางสาวนงลักษณ์จันทร์ถอด
                           
1962207010026
นายพิสิษฐ์ลอดสุโข
                           
2062207010053
นางสาวนันทวรรณทองอ้ม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................