วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวระวิวรรณ     แสงจันทร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202020020
นางสาวกานดาทารา
                           
262202020021
นางสาวชลดาทองสุ
                           
362202020022
นางสาวฐิติยาคำเกษ
                           
462202020023
นางสาวธัญญาเรศปรึกศรีดา
                           
562202020024
นางสาวปิยธิดาบุญสาร
                           
662202020025
นางสาวยุวดีประชัน
                           
762202020026
นางสาววรนุชแสงสัน
                           
862202020027
นางสาววิชุดาวิเศษหมื่น
                           
962202020028
นางสาวสมหญิงแก้วทอง
                           
1062202020029
นางสาวสุวรรณีพรมรักษ์
                           
1162202020030
นางสาวอภิชญาสิงหนสาย
                           
1262202020031
นายธนายุทธผาปรางค์
                           
1362202020032
นางสาวพรมพรสีผา
                           
1462202020034
นางสาวอารียาลาธุลี
                           
1562202020035
นางสาวศุทธินีหลวงเดช
                           
1662202020036
นางสาวจุฬาลักษณ์สีดา
                           
1762202020037
นางสาวอริศรากายะชาติ
                           
1862202020042
นายวัฒพลทองอ้ม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................