วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวระวิวรรณ     แสงจันทร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202020001
นางสาวจุฬาลักษ์พงษ์เหล่าขำ
                           
262202020003
นางสาวจุฑาทิพย์ศรีแพงมล
                           
362202020006
นางสาวธัญญารัตน์แก้วส่งา
                           
462202020007
นางสาวธิดารัตน์แก้วชะอุ่ม
                           
562202020008
นางสาวนิออนกุลมาศ
                           
662202020009
นางสาวบุษราคัมคำศรี
                           
762202020010
นางสาวพรฐิมาจูมครอง
                           
862202020012
นางสาวพัชริดาใสนาม
                           
962202020015
นางสาวสิริยากรเนียมมูล
                           
1062202020016
นางสาวสุดาพรทิพย์สิงห์
                           
1162202020017
นางสาวหัทยาวรรณ์นวนคำ
                           
1262202020019
นางสาวอัมพรสมานพง
                           
1362202020038
นางสาวณัฏฐ์นรีจันทร์เชิด
                           
1462202020039
นางสาวกัลยาเลาพิลา
                           
1562202020040
นางสาวพัชรินทร์ไชยะพันธ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................