วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศริญญา     ผาแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202010058
นางสาวกรรณิกาวิลา
                           
262202010060
นางสาวเกษฤดีภู่แย้ม
                           
362202010061
นางสาวขวัญฤทัยลำอ่อน
                           
462202010062
นางสาวจารุวรรณสายปัญญา
                           
562202010063
นางสาวชฎาพรไชยสุข
                           
662202010064
นางสาวชนกนันท์มนตรี
                           
762202010065
นางสาวชนากานต์พรมด้วง
                           
862202010066
นางสาวช่อผกาเพ็ชรจินดา
                           
962202010068
นางสาวณัฐลดาจันทะคะมุด
                           
1062202010069
นางสาวนันท์นภัสสถาพร
                           
1162202010071
นางสาวปนัดดาแสงสุด
                           
1262202010073
นางสาวพรรษณษาทองลือ
                           
1362202010075
นางสาวเพ็ญนภาสีหาบุตร
                           
1462202010076
นางสาวภัทธาริณีปานประชาติ
                           
1562202010079
นางสาวเยาวลักษณ์ไทยนาทม
                           
1662202010080
นางสาวรัชนีวรรณบุญศักดิ์
                           
1762202010081
นางสาวรัตติกาลบุญเลี้ยง
                           
1862202010082
นางสาวรัตนาวดีโพธิ์ทิพย์
                           
1962202010083
นางสาวเรณูลิ่งไธสง
                           
2062202010084
นางสาวลิลลิณีศรีแก้ว
                           
2162202010086
นางสาววิไลภรณ์เกิดนอก
                           
2262202010087
นางสาวศรารัตน์น้อยน้ำคำ
                           
2362202010089
นางสาวสิริพรสิทธิศรี
                           
2462202010090
นางสาวสุดารัตน์ลิลัน
                           
2562202010091
นางสาวสุทธิดาเสนาภักดิ์
                           
2662202010092
นางสาวสุธิดาวันเจริญ
                           
2762202010093
นางสาวสุมิตตาบุญร่วม
                           
2862202010095
นางสาวอภิญญาเลิกยาม
                           
2962202010097
นางสาวอรทัยอมรเวทย์วิทย์
                           
3062202010098
นายสิทธิชัยนัยเนตร
                           
3162202010099
นางสาวอรดีบริหาร
                           
3262202010103
นางสาววริศราบงค์บุตร
                           
3362202010111
นางสาวปนัดดาเป้ยแย้ม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................