วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายศิริศักดิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201040021
นางสาววราภรณ์เทียนศรี
                           
262201040024
นายทองมีจรลี
                           
362201040025
นายธาราเสน่หา
                           
462201040028
นายบุญพรหมสังวัง
                           
562201040029
นายปริญญาทำสะอาด
                           
662201040031
นายภัทรพลศรีชื่น
                           
762201040032
นายราชันย์กัญญาลา
--------------------       
862201040033
นายวรวุฒิจันทร์พวง
                           
962201040035
นายสุรเดชอนุไวยา
                           
1062201040036
นายอนุพัฒน์รัตพันธ์
                           
1162201040037
นายอดิศักดิ์มนเวช
                           
1262201040038
นายกฤษนัยวงค์ชา
                           
1362201040039
นายโชคพิพัฒน์ใหญ่เลิศ
                           
1462201040088
นายจิรายุทธเนาวบุตร
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................