วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020047
นายกฤษฎาชารีคำ
                           
262201020048
นายกิตติศักดิ์อำภรัตน์
                           
362201020049
นายจิณณวัตรสำราญอินทร์
                           
462201020050
นายจิรศักดิ์วิสัชนาม
                           
562201020054
นายทินกรตั้งมั่น
                           
662201020055
นายธนภัทรไชยขันตรี
                           
762201020056
นายนันทศักดิ์วังชัย
                           
862201020057
นายพีรพลคำศรี
                           
962201020058
นายภัทรพลสมาคม
                           
1062201020060
นายวัชระผาแก้ว
                           
1162201020061
นายวิทยาจันพูล
                           
1262201020062
นายศิริภพหึมมา
                           
1362201020064
นายสรศักดิ์พลับเพลิง
                           
1462201020065
นายสิทธิกรเกตุพงษ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................