วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020026
นายราเชนทร์ใจทอง
                           
262201020028
นายสุวิจักขณ์สายตั้ง
                           
362201020029
นายอนุวิทย์ศรีอินทร์
                           
462201020030
นายอมรเทพรัตนะ
                           
562201020031
นายอนุวัฒน์วรรณประภา
                           
662201020033
นายณัฐวุฒิคงเที่ยง
                           
762201020034
นายกำพลเข็มพันธ์
                           
862201020038
นายพรหมศิลป์นัยวิกุล
                           
962201020039
นายฐาปกรณ์ปริโต
                           
1062201020040
นายปารวัตรโพธิ์เศษ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................