วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020002
นายกฤษดามาหา
                         
262201020003
นายกิตติพันธ์อาชาวิเศษ
                         
362201020004
นายโกเมศสังข์ลา
                         
462201020005
นายเจษฎาคลังภูเขียว
                         
562201020007
นายตนุภัทรพิมาทัย
                         
662201020008
นายเทพพิทักษ์จันทร์ดวง
                         
762201020009
นายธนกฤตเติบโต
                         
862201020010
นายธนภูมิจ่าหล้า
                         
962201020011
นายธนากรหนองยาง
                         
1062201020013
นายธีระชัยภัสร์เทนโสภา
                         
1162201020014
นายปัญญากรแม่นทอง
                         
1262201020015
นายพรเทพทองทับ
                         
1362201020016
นายพีรพัฒน์จันมะณี
                         
1462201020017
นายภัทรพลอินทร์สุข
                         
1562201020020
นายรัชชานนท์รู้หลัก
------------------       
1662201020021
นายมังกรวงศ์พรม
                         
1762201020022
นายณัฐวุฒิฝอยทอง
                         
1862201020024
นายรัฐพงศ์สมหวัง
                         
1962201020025
นายภาณุพงษ์ชุ่มชื่น
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................