วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010153
นายทัศนพลแก้วพันธ์นัย
                           
262201010154
นายจักรีทองเนตร
                           
362201010155
นายเจริญพงษ์สาละมุน
                           
462201010156
นายณัฐพงษ์แจ่มสงค์
                           
562201010157
นายณัฐวุฒิประสิทธิ์
                           
662201010158
นายเถลิงศักดิ์เหล่าสิงห์
                           
762201010159
นายธนาธิปพรหมคุณ
                           
862201010160
นายธวัชชัยบุดดาลี
                           
962201010161
นายธีระวัฒน์กงล้อม
                           
1062201010165
นายสถิตเกื้อกูล
                           
1162201010166
นายสิทธิศักดิ์กลิ่นทอง
                           
1262201010167
นายเสาวณิชย์ศรีโพธิ์
                           
1362201010168
นายเอกพลจันทร์พรม
                           
1462201010169
นายสุธีคำกระจาย
                           
1562201010170
นายณัฐธนันท์วงค์มาเกษ
                           
1662201010171
นายยศกรลีลา
                           
1762201010232
นายรุ่งเรืองโกศล
                           
1862201010233
นายธีระพงษ์บุญมี
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................