วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุประวัติ     ขันทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010173
นายโกวิทย์คำภา
                           
262201010174
นายเจนภพผาสี
                           
362201010175
นายดัสกรศิริจันทร์
                           
462201010176
นายธนวัฒน์ทองวงศ์
                           
562201010183
นายอภิสิทธิ์สิงสิน
                           
662201010184
นายอัมรินทร์เนาวรัตน์
                           
762201010185
นายอุทัยหลวงจูมพล
                           
862201010186
นายเอกภพไชยภักดี
                           
962201010187
นายณัฐเดชบุญชิต
                           
1062201010188
นายอัครพลพันธ์งาม
                           
1162201010189
นายนัธทวัฒน์คล้ายอุดม
                           
1262201010190
นายชัยพสิษฐ์จันประสิทธิ์
                           
1362201010225
นายสุทัศน์พลศรี
                           
1462201010227
นายอัมรินทร์จีกระโทก
                           
1562201010240
นายแก้วกล้าแก้วชะอุ่ม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................