วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010132
นายกษมาสุขชาติ
                           
262201010133
นายไกรวิทย์เครือบุตร
                           
362201010135
นายทวีศักดิ์รูปแกะ
                           
462201010137
นายธีรวุฒิบัวแก้ว
                           
562201010138
นายธีรวุฒิเมยดง
                           
662201010139
นายพัฒนพงศ์เย็นพรุ่ง
                           
762201010140
นายพิพัฒน์เบ้าหล่อ
                           
862201010141
นายพิพิธธนแก้วบุญมาก
                           
962201010142
นายพีระพัฒน์วรอินทร์
                           
1062201010143
นายภัทรพลเกษี
                           
1162201010146
นายยศกรมูลเพ็ญ
                           
1262201010147
นายยุทธชัยใจเครือ
                           
1362201010148
นายวีระศักดิ์สิงห์ทอง
                           
1462201010149
นายศิรศักดิ์ศรีสุธรรม
                           
1562201010150
นายสุรเดชวารินทร์
                           
1662201010151
นายสุริยันฐานทอง
                           
1762201010220
นายอาณัติสีสัน
                           
1862201010221
นายอนันตชัยพากเพียร
                           
1962201010222
นายจารุกิตตร์ศรีหัน
                           
2062201010223
นายวุฒิชัยเชื่อมไธสง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................