วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.36 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010118
นายนวพลศรีทน
                           
262201010119
นายนิธิศเหลาสิงห์
                           
362201010120
นายบริรักษ์ศรีเฮียง
                           
462201010121
นายพูนศักดิ์เจริญทรัพย์
                           
562201010122
นายภานุพงศ์ครองใจ
                           
662201010123
นายวีรวงศ์วงค์ขันธ์
                           
762201010124
นายวีรศักดิ์เจ็กมุง
                           
862201010125
นายวีระพลบุญมั่งมี
                           
962201010126
นายฐิติชัยกาหลง
                           
1062201010128
นายบริวัตรคำพันธ์
                           
1162201010130
นายกุลธรขมหวาน
                           
1262201010131
นายณัฐวุฒิทองเทพ
                           
1362201010216
นายก้องธีระวุฒิบุญคำ
                           
1462201010217
นายศักดาสัตพันธ์
                           
1562201010219
นายอโณทัยจันทงาม
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................