วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.35 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010093
นายตรรกพงศ์บุญตาโลก
                           
262201010094
นายประสิทธิชัยสุจันทร์
                           
362201010095
นายปริญญาสาวันดี
                           
462201010097
นายมิณฑดาบุญเริ่ม
                           
562201010099
นายวันชนะวาเสป
                           
662201010100
นายวิศวะแว่นแคว้น
                           
762201010101
นายศรายุทธคำมุงคุล
                           
862201010102
นายศิริศักดิ์โกละกะ
                           
962201010103
นายสิทธิกรครองชัย
                           
1062201010104
นายสิทธิพงษ์แสวง
                           
1162201010108
นายอภิชาติศิริคำ
                           
1262201010109
นายอภินพเหลาสิงห์
                           
1362201010110
นายอรรถนนท์มะปราง
                           
1462201010111
นายอาทิตย์อภัยศิลา
                           
1562201010208
นายวิพัฒน์เมาหวล
                           
1662201010211
นายคมกริชหมื่นแสน
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................