วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววิภาศิริ     เลิศศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010072
นายเหล็กกล้าบุญธรรม
                           
262201010073
นายอนันต์กรกันต์
                           
362201010075
นายอาทิตย์ช่วยมิตร
                           
462201010077
นายกิตติพงษ์อ่อนคำผง
                           
562201010078
นายกิตติพงษ์หารเตชะ
                           
662201010079
นายจิรวัฒน์ลาพันธ์
                           
762201010081
นายชัชวาลสนสาย
                           
862201010083
นายชิดพงษ์โพธิ์ขาว
                           
962201010084
นายตะวันทุมวงษ์
                           
1062201010085
นายธนพลสุขวงค์
                           
1162201010086
นายธนาวุฒิบุญมานัส
                           
1262201010087
นายนนทชัยสิมมา
                           
1362201010089
นายนราธิปบัวเงิน
                           
1462201010091
นายประกาศิตทองขาว
                           
1562201010202
นายสิทธิพรวงษ์ภักดี
                           
1662201010204
นายอติเทพยี่สุ่น
                           
1762201010205
นายจิรภัทรเสียงล้ำ
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................