วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววิภาศิริ     เลิศศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010054
นางสาวพัชราอินธิเดช
                           
262201010055
นางสาวสิริยากรชื่นชาย
                           
362201010056
นายกฤษฎาพรจันทกุล
                           
462201010057
นายกิตตินันท์ภุ่มรินทร์
                           
562201010058
นายจตุพรวีระษร
                           
662201010059
นายเจษฎาพรสีหราช
                           
762201010060
นายธราดลบุญชู
                           
862201010062
นายธันวาปาสาจัย
                           
962201010064
นายประวิทย์คำมาโฮม
                           
1062201010065
นายประเสริฐการะเกษ
                           
1162201010066
นายปริญญาทองอ้ม
                           
1262201010067
นายปิยะชัยสิมาขันธ์
                           
1362201010068
นายวศินแก้วเขียวงาม
                           
1462201010070
นายวีระชลสมาคม
                           
1562201010071
นายสดุดีทองดา
                           
1662201010195
นายประกาศิตธุระพันธ์
                           
1762201010200
นายชัยณรงค์บุรกรณ์
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................