วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010027
นายกฤษฎาคำหมาย
                           
262201010028
นายก้องเกียรติรัตนวรรณ
                           
362201010029
นายขจรศักดิ์คมไส
                           
462201010031
นายชาญณรงค์อิญญาพงษ์
                           
562201010034
นายดนุพรปริโยทัย
                           
662201010037
นายบัญวัติสลับศรี
                           
762201010038
นายปัญญาคำโสภา
                           
862201010041
นายภานุวัฒน์ชัยเมือง
                           
962201010044
นายวชิระโมรา
                           
1062201010045
นายวสันต์ฝั้นประสาน
                           
1162201010046
นายวิทยาปัญญาคม
                           
1262201010049
นายสราวุธกุจะพันธ์
                           
1362201010050
นายสุชานันท์นัยพัฒน์
                           
1462201010193
นายรัฐธรรมนูญรัตนพันธ์
                           
1562201010194
นายฤทธิเดชจำรัสแนว
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................