วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).31 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                        ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010001
นางสาวอุไรวรรณวรรณศรี
                           
262201010003
นายเกษมศักดิ์จันพูล
                           
362201010004
นายจตุภัทรพวงพะยอม
                           
462201010005
นายชาญณรงค์พลสี
                           
562201010006
นายณัฐตินันท์เจือจาน
                           
662201010007
นายณัฐวุฒิจุลหอม
                           
762201010008
นายณัฐวุฒิบัวใหญ่รักษา
                           
862201010010
นายทวิศาลเพชรสุริยวงศ์
                           
962201010011
นายธนากรประชัน
                           
1062201010016
นายพีระภัทรกายชาติ
                           
1162201010017
นายภูวฤทธิ์ประสงค์
                           
1262201010018
นายวรายุทธสุขชาติ
                           
1362201010023
นายอนุชิตอินทร์สุข
                           
1462201010025
นายอินทรจักษ์บุญบรรลุ
                           
1562201010026
นายอภิสิทธิ์สัตะพันธ์
                           
1662201010192
นายนิรุทธ์บุญยิ่ง
                           
                            
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................