วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).11
ครูที่ปรึกษา : ครูรัตน์ติพร  พลแสน
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1501ชีวิตกับสังคมไทย
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30001
-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30001
-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30200
-1001หลักเศรษฐศาสตร์
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30200
-1002หลักการตลาด
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30202
-2002พฤติกรรมผู้บริโภค
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=27
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
164302020001
นางสาวกรวิภาวันศรี
6072543636720547254 88.54%     เสี่ยง (คนที่ 1)
264302020002
นายชลินดาไกรยา
4872543636720547254 86.46%     เสี่ยง (คนที่ 2)
364302020003
นายธนารัตน์นวลแย้ม
6472543634720547254 88.89%     เสี่ยง (คนที่ 3)
464302020004
นางสาวธิดารัตน์คุมมินทร์
6872543636720547254 89.93%     เสี่ยง (คนที่ 4)
564302020005
นายพัชราภรณ์กรมพะไมย์
5272543636720547254 87.15%     เสี่ยง (คนที่ 5)
664302020007
นางสาวลัดดาวัณย์ครองเชื้อ
6872543636720547154 89.76%     เสี่ยง (คนที่ 6)
764302020018
นางสาวอินทิราพันธ์คำ
6072543634720547154 88.02%     เสี่ยง (คนที่ 7)
ผู้สอน 1 ทราทิตย์หนึ่งฤทัยจิรายุฐิติชญาบุญแต่งระวิวรรณสิริปัญญ์นงลักษณ์นงลักษณ์สาวิตรี 
ผู้สอน 2            

- นักศึกษาทั้งสิ้น 7 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||