วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).11
ครูที่ปรึกษา : ครูประภาส  นามโคตร
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30001
-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
ท:1
ป:0
น:1

[18]
30100
-0101กลศาสตร์วิศวกรรม
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0116การออกแบบเครื่องจักรกล
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30102
-2003โปรแกรมซีเอ็นซี
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30102
-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=25
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์บุญแต่งบุญแต่งวันดีบุญญฤทธิ์ประภาสประภาสประภาสประภาส 
ผู้สอน 2            

- นักศึกษาทั้งสิ้น 18 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 0
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||