วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14
ครูที่ปรึกษา : ครูธีระ  ศรีมาบุตร
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20000
-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20100
-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20100
-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2004เครื่องวัดไฟฟ้า
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1นก.ที่เรียน=24
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=630 ชม.
164201040051
นายเอกรัฐสารสุข
020302252281824607260 55.56%     เสี่ยง (คนที่ 1)
264201040052
นายเอกรินทร์รัตนะ
020002560186207268 38.73%     เสี่ยง (คนที่ 2)
364201040053
นายกฤษฎาคำนึง
02002282818002468 24.13%     เสี่ยง (คนที่ 3)
464201040054
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
0200028018007164 26.19%     เสี่ยง (คนที่ 4)
564201040055
นายก้องเกียรติกาญจนะชาติ
02000280180060 5.71%     เสี่ยง (คนที่ 5)
664201040056
นายการันตีขมหวาน
6206421228186377264 40.79%     เสี่ยง (คนที่ 6)
764201040057
นายกิตติภมิูดาวไสย์
62032425601824647268 55.24%     เสี่ยง (คนที่ 7)
864201040059
นายชนะชัยไชยชาติ
0200024801815287268 40.16%     เสี่ยง (คนที่ 8)
964201040060
นายไชยวัฒน์วาไชยะ
020002801804400 11.75%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1064201040061
นายณัฐดนัยศิริพันธ์
620328260281830497264 58.89%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1164201040062
นายณัฐวัฒน์พึ่งพิง
620308256321836607266 61.59%     เสี่ยง (คนที่ 11)
1264201040063
นายดนุชาโสดามุข
0200628261833217264 40.00%     เสี่ยง (คนที่ 12)
1364201040064
นายเดชาบดินทร์นาครินทร์
02032021228186457268 45.24%     เสี่ยง (คนที่ 13)
1464201040065
นายธนภัทรแก้วเมือง
02028425232189567268 54.44%     เสี่ยง (คนที่ 14)
1564201040066
นายธนาธิปเชื้ออุ่น
620322252301815647268 57.62%     เสี่ยง (คนที่ 15)
1664201040067
นายนราวิชญ์สมคำศรี
620242252261812447164 51.27%     เสี่ยง (คนที่ 16)
1764201040068
นายนัทธพงศ์นาคำลอด
6200621228183417268 40.95%     เสี่ยง (คนที่ 17)
1864201040105
นายนภันต์จันไทย
62032421230186527268 48.25%     เสี่ยง (คนที่ 18)
1964201040111
นายนันทวัฒน์ธะนู
000002828189417268 39.05%     เสี่ยง (คนที่ 19)
2064201040112
นายเทียนทองพิมาทัย
00002280183217268 30.79%     เสี่ยง (คนที่ 20)
ผู้สอน 1 ชัยศิริรัตน์ติพรกิตติคำโฮมธนิตาสิริปัญญ์พัชนีสายชลวันทนาณัทพงศ์ทัศนัยธีระบุญจันทร์ 
ผู้สอน 2               

- นักศึกษาทั้งสิ้น 20 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||